Frames automatisering B.V. verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.
 
Privacy wetgeving (GDPR / AVG)
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Frames automatisering B.V.  Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen onze vereniging? Wat verandert er? Wat moet je doen?
 
Lees hieronder alles over de privacywetgeving binnen Frames automatisering B.V.
 
 
Privacy statement en privacy beleid.
 
In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Frames automatisering B.V.
 
 
Wat zijn persoonsgegevens?
 
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of  e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
 
 
Van wie verwerkt Frames automatisering B.V. persoonsgegevens?
 
Frames automatisering B.V. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
 
- Leveranciers van Frames automatisering B.V.
- Klanten van Frames automatisering B.V. en eventueel hun medewerkers.
- Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 
De administratie van Frames automatisering B.V. verwerkt persoonsgegevens. De directie ziet toe op juiste naleving van het privacy beleid.
 
 
Waarvoor verwerkt Frames automatisering B.V. persoonsgegevens?
 
Persoonsgegevens worden gebruikt voor informatie, bestellingen, betalingen, aanbiedingen en support.
 
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van ons bedrijf of gerichte aanbiedingen van goederen en/of diensten. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een email te sturen naar info@frames.nl. In de betreffende mail maak je bekend dat je wilt uitschrijven voor benadering.
 
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom betalingen, statistische analyses enzovoorts.
 
 
Verwerkt Frames automatisering B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?
 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
 
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
 
Frames automatisering B.V. controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.
 
 
Hoe gaat Frames automatisering B.V. met mijn persoonsgegevens om?
 
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen het bedrijf of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
 
Tenzij de archiefwet of een andere wet van toepassing is, geld voor persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijn.
 
Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan worden de gegevens vernietigd. Frames automatisering B.V. kan de persoonsgegevens bewaren in een archief voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
 
 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
 
Je kunt uiteraard zelf je persoonsgegevens wijzigen middels het contact formulier op de Website. De verwerker zal dan deze gegevens in het bestand muteren.
 
Daarnaast de afdeling binnen Frames automatisering B.V. waar je gegevens bekend zijn. Binnen een activiteit van de afdeling kunnen medewerkers adres en telefoonnummer gebruiken (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn) voor bijvoorbeeld het vragen om informatie, plaatsen van een bestelling of support.
 
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten verenigingsactiviteit.
 
De persoonsgegevens worden niet met externe organisaties dan wel instanties gedeeld.
 
 
Privacy beleid
 
Frames automatisering B.V. heeft een privacy beleid. Een disclaimer hierover staat op onze website. In die disclaimer staat vermeldt dat Frames automatisering B.V. een privacy protocol heeft. Dit protocol staat op onze website. Het privacy protocol staat in begrijpelijke taal.
 
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Frames automatisering B.V. gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving
 
 
Kan ik zien welke gegevens Frames automatisering B.V. van mij verwerkt?
 
Door contact op te nemen met de administratie van Frames automatisering B.V.  kan je kenbaar maken en opvragen wat de status is van jouw gegevens.
 
 
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
 
Voor vragen en of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Frames automatisering B.V. kun je terecht bij de administratie van Frames automatisering B.V., middels  email: info@frames.nl
 
 
Contactformulier.
 
Om het Website gebruik van Frames automatisering B.V. zo makkelijk mogelijk te maken, kan je berichten sturen via het contactformulier. Denk hierbij aan een aanvraag voor een offerte, goederen of diensten. Het is niet mogelijk om je voor berichten van activiteiten uit te schrijven. 
Website/Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Frames automatisering B.V. verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.
 
 
Gegevensgebruik.
 
De gegevens die Frames automatisering B.V. ontvangt worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.
 
 
Surfgedrag en statistieken.
 
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website
.
 
Toepasselijkheid.
 
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Frames automatisering B.V. en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).
 
 
Cookies.
 
De website www.frames.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Frames automatisering B.V. beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Stichting Oud Ridderkerk na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Stichting Oud Ridderkerk gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Stichting Oud Ridderkerk website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
 
 
Standaardcookies.
 
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.
 
 
Google Analytics.
 
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Frames automatisering B.V. inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Frames automatisering B.V. de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.  Frames automatisering B.V.  kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
 
 
Cookies weigeren.
 
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.
 
 
Beveiliging.
 
Frames automatisering B.V. heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. 
 
 
Links.
 
Op de websites van Frames automatisering B.V. zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Frames automatisering B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.
 
 
Vragen.
 
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Frames automatisering B.V., dan kunt u deze richten aan Frames automatisering B.V., Bourgondischelaan 30 E, 2983 SH, Ridderkerk, tel: 0180-849446 of per e-mail: info@frames.nl
 
 
Inzage en correctie van gegevens.
 
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons. Zie de contact pagina voor nadere gegevens.
 
 
Wijziging van Privacy Verklaring.
 
Frames automatisering B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring Frames automatisering B.V. adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
 
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15-05-2018.